قوانین ثبت نام

شرايط اختصاصي براي ثبت نام در دوره هاي آموزش حضوري صنايع دستي :


1. رعايت کامل شئونات و اخلاق اسلامي .
2. برخورداري از سلامت جسمي و توانايي انجام مهارت هاي فني رشته آموزشي .
3. رعايت کامل مقررات و ضوابط انضباطي و آموزشي حاکم در مرکز آموزش .
4. دارا بودن حداقل 15 و حداکثر 35 سال سن جهت شرکت در دورهاي آموزش صنايع دستي .
5. عدم امکان حضور هر هنرجو در دو رشته آموزش به صورت همزمان .
6. حضور به موقع در کلاس طبق برنامه زمان بندي ارائه شده .
7. گذراندن حداقل72 ساعت و حداکثر 100 ساعت آموزش در طول دوره .( آموزش هاي عمومي صنايع دستي شامل سه مقطع مقدماتي(درجه 3) ، پيشرفته (درجه 2) و به آموزي (درجه 1) ميباشد .
8. کسب حداقل نمره 60 از 100 در آزمون پايان دوره آموزش جهت اخذ گواهينامه مربوطه .
9. کسب حداقل نمره 85 از 100 در آزمون پايان دوره مقطع آموزش مقدماتي جهت ثبت نام و حضور در دوره آموزش پيشرفته .
10. کسب حداقل نمره 90 از 100 در آزمون پايان دوره مقطع آموزش پيشرفته جهت ثبت نام و حضور در دوره آموزش به آموزي .
11. تامين و تهيه مواد و مصالح مورد نياز جهت انجام فعاليت هاي کارگاهي توسط هنرجو .
12. اجرا و تهيه پروژه نهايي طبق نظر مربي مربوطه .


پروژه نهايي به منظور ارزيابي عملکرد هنرجو ، مربي و آموزشگاه صورت ميپذيرد که 40 نمره از کل نمره آزمون عملي را به خود اختصاص مي دهد ؛ لذا عدم اجرا و تحويل آن از سوي هنرجو به منظور انصراف از دوره تلقي خواهد شد .
بيش از سه جلسه غيبت هنرجو در هر دوره آموزش به منزله انصراف از دوره تلقي گرديده و نامبرده مجاز به شرکت در آزمون پايان دوره نمي باشد .
مدارک مورد نياز جهت ثبت نام :


1. تصوير کارت ملي
2. تصوير صفحه اول شناسنامه
3. يک قطعه عکس 4*3
4. پرينت کد رهگيري
5. تصوير گواهي پايان دوره مقدماتي براي متقاضيان شرکت در دوره پيشرفته
6. تصوير گواهي پايان دوره پيشرفته براي متقاضيان شرکت در دوره به آموزي